Podrobné pravidlá Emco Klubu

1. EMCO KLUB

Emco Klub (dále jen klub) je věrnostní program společnosti Emco spol. s r. o. založený pro komunikaci se svými zákazníky, příznivci a přáteli zdravého životního stylu.

Fungování klubu není předem nijak časově omezeno.

2. ČLENSTVÍ V KLUBU

Členem klubu se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovenými pravidly Emco Klubu. Registrací projevuje člen klubu svůj souhlas s pravidly. Členství v klubu je bezplatné a nezávazné.

Členy klubu se nemohou stát zaměstnanci společnosti Emco spol. s r. o. ani jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké. Dále pracovníci společností, které nakládají s výrobky a obaly výrobků společnosti Emco a jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké.

Do klubu se mohou přihlásit i zájemci ze Slovenské republiky. Korespondenční adresa: Emco Slovensko spol. s r. o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava

3. REGISTRACE DO KLUBU

Fyzická osoba vyplní formulář v elektronické podobě na www.emco.cz v sekci Emco Klub. Po odeslání dat, čímž souhlasí s pravidly klubu, mu bude na email zasláno heslo pro přihlášení do online systému klubu – tímto okamžikem se stává členem Emco Klubu a získá svůj bodový účet, kde mu budou připsány zaslané body a bude moci sledovat pohyb svých nasbíraných bodů a kdykoliv měnit své osobní údaje včetně přihlašovacího hesla.

Další formou registrace je písemně (je možné i v rámci zásilky s nasbíranými body) na adrese Emco Klub, Emco spol. s r. o., Hrdly 121, 412 01 Litoměřice

4. ČLENSTVÍ V KLUBU ZANIKÁ V PŘÍPADĚ, ŽE:

 1. Člen záměrně poskytl v přihlášce nesprávné informace.
 2. Člen poruší pravidla klubu, zejména tím, že:
  • shromažďuje vystřižené body v rozporu s těmito pravidly.
  • dojde k připsání bodů na bodový účet člena jiným způsobem než podle těchto pravidel.
 3. Člen v rozporu s dobrými mravy a těmito pravidly vyvíjí aktivity poškozující zájmy klubu, společnosti Emco spol. s r. o. nebo partnerů klubu.

O zániku členství v klubu rozhoduje s konečnou platností pověřený zaměstnanec společnosti Emco.

Členství v klubu dále zaniká na základě písemného oznámení člena nebo v případě jeho úmrtí.

Členství v klubu a všechna práva s tím spojená jsou nepřeveditelná a zanikají nejpozději smrtí člena klubu.

5. SBÍRÁNÍ BODŮ

Body získává člen vystřižením z obalů výrobků Emco, které si zakoupí pro vlastní potřebu. Započítány mu budou pouze body čisté, nepoškozené a úplné dle tohoto vzoru (foto bodu).

Nasbírané body odesílá člen klubu nalepené na jakémkoliv archu papíru, nejlépe doporučeně, na adresu klubu: Emco Klub, Emco spol. s r. o., Hrdly 2, 412 01 Litoměřice. Nedostatečně ofrankovaná obálka nebude přijata do zpracování.

6. KONTROLA NASBÍRANÝCH BODŮ

Společnost Emco spol. s r. o. si vyhrazuje právo revidovat počet nasbíraných bodů jednotlivými členy klubu. Klub je určen konečným spotřebitelům výrobků společnosti Emco spol. s r. o., a proto je nežádoucí, aby se do něj zapojovali osoby nakládající s výrobky Emco jiným než spotřebitelským způsobem. Členové klubu, jejichž počet nasbíraných bodů významným způsobem překročí průměrnou spotřebu cereálních výrobků na osobu v České republice, mohou být vyzváni k vysvětlení sběratelských praktik. Pokud tito členové klubu nevyhoví výzvě, mohou být z věrnostního programu vyřazeni. Pokud provozovatel klubu na základě předložených dokladů a vysvětlení zjistí, že člen klubu nedodržel pravidla klubu (např. nesprávné údaje v přihlášce, aktivity poškozující zájmy klubu, společnosti Emco spol. s r. o., nebo partnerů klubu), účastník bude z klubu vyřazen. Rozhodnutí provozovatele klubu o vyloučení účastníka z klubu je definitivní a neměnné. O vyloučení z klubu je provozovatel povinen písemně informovat člena klubu. Vyřazení členové nemají nárok na jakékoliv plnění ze strany provozovatele, včetně náhrady škody.

7. OBJEDNÁVKA – SMĚNA BODŮ ZA DÁRKY

 1. Každému dárku z nabídky na www stránkách je přiřazena bodová hodnota. Po nasbírání potřebného počtu bodů na svém účtu, může člen provést objednávku dárků nabízených v katalogu klubu.
 2. Platba za dárky bude provedena body, strženými z bodového účtu člena klubu.
 3. Platba za dárky může být maximálně z poloviny hodnoty objednávky provedena penězi, pokud hodnota objednávky dosáhne 500 bodů a výše. Hodnota 1 bodu odpovídá hodnotě 1,- Kč. (Pro členy ze Slovenska je tato hodnota přepočítána na hodnotu v EUR v daném kurzu.) Toto lze využít pouze elektronickou cestou v případě registrace přes internet po přihlášení k bodovému účtu člena.
 4. Objednávka dárků může být provedena:
  • písemně na adrese Emco Klub, Emco spol. s r. o., Hrdly 121, 412 00 Litoměřice.
  • přes internet na www.emco.cz po přihlášení k bodovému účtu.
  • e-mailem na adrese klub@emco.cz .

8. ROZESÍLÁNÍ OBJEDNANÝCH DÁRKŮ

a. Dárky jsou členům klubu expedovány nejpozději do 6 týdnů od obdržení oprávněné objednávky poštou na registrační adresu.

b. Za prodloužení dodací lhůty způsobené nesprávně uvedenou adresou, resp. zpožděným informováním o změně adresy klub neodpovídá.

c. Vrácené zásilky budou evidovány po dobu 1 měsíce. Poté budou objednávky stornovány a body budou členovi klubu vráceny zpět na jeho bodový účet.

Provozovatel nemůže ručit za zásilky poškozené nebo ztracené během přepravy.

9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Členstvím v klubu člen ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlasí, aby jím zaslané osobní údaje byly až do odvolání zpracovávány do informačního systému společnosti Emco spol. s r. o. pro provozování klubu a jeho programu a pro marketingové účely. Zpracováním dat může společnost Emco spol. s r. o. pověřit třetí osobu. Člen má právo přístupu k osobním údajům a další práva plynoucí mu z citovaného zákona.

Každý člen zodpovídá za správnost svých osobních dat a jejich aktuálnost, jenž si aktualizuje a upravuje dle svých potřeb přes webové rozhraní po autorizovaném přihlášení ke svému členskému účtu. V případě změny osobních údajů, z důvodu změny trvalého bydliště, jména apod. není nutno kontaktovat klub, ale změnu si provede člen sám po přihlášení na členský účet v sekci registrační údaje.

Člen má tak jistotu správnosti a nemusí dojít k případným chybám při odesílání zásilek. V případě opakované zásilky z důvodu chybné adresy v okamžiku objednání bude klub po členu požadovat úhradu opakovaných nákladů na poštovné nad rámec první expedice.

10. PROVOZOVATEL

Provozovatelem klubu je společnost Emco spol. s r. o., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4.

Provozovatel klubu si vyhrazuje právo ve výjimečných případech měnit a upravovat podmínky a pravidla klubu i obsah katalogu klubu. V případě, že dojde k vyčerpání zásob dárků z katalogu klubu, si vyhrazuje právo daný dárek nahradit jiným stejné nebo vyšší bodové hodnoty. Pokud s tímto dárkem nebude člen klubu souhlasit, má právo na vrácení bodů na jeho členský účet.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv věrnostní program zastavit nebo zrušit a to bez udání důvodu.

Provozovatel není odpovědný za nedoručení dárku jiným subjektem. Dárky není možné vyměnit za finanční obnos a členovi klubu nevzniká na konkrétní dárek právní nárok.

Nasbírané body nemají povahu platebního prostředku a slouží pouze k uplatňování členských práv a povinností, jsou nepřevoditelné a nemohou být předmětem dědického práva. Body jsou použitelné členem klubu výhradně v rámci aktuálních podmínek a pravidel klubu.

11. UKONČENÍ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU EMCO KLUB

Program klubu je připraven jako dlouhodobý projekt bez předem plánovaného termínu ukončení. Společnost Emco spol. s r. o. si vyhrazuje právo program Emco Klub kdykoliv ukončit. Datum ukončení činnosti bude členům oznámeno formou sdělení na www.emco.cz. Po tomto datu nebude možné připisovat zaslané body na bodový účet člena klubu a z dosud evidovaných bodů na účtu bude možné čerpat klubové výhody včetně objednávání z nabídky klubu až do určeného počtu dní po datu vyhlášeného ukončení programu klubu. Veškeré členské výhody uplynutím stanovené lhůty po ukončení programu klubu včetně samotného členství zanikají.

12. ZÁVĚR

Členské záležitosti, změny ve správě účtu, reklamace účtu, objednávek a dodávek dárků uplatňují členové klubu na e-mailové adrese klub@emco.cz nebo na telefonním čísle +420 477 070 783 nebo písemnou formou na adrese: Emco Klub, Emco spol. s r. o., Hrdly 121, 412 01 Litoměřice.

zpět