Podrobné pravidlá Emco Klubu

1. EMCO KLUB

Emco Klub (dále jen klub) je věrnostní program společnosti Emco spol. s r. o. založený pro komunikaci se svými zákazníky, příznivci a přáteli zdravého životního stylu.

Fungování klubu není předem nijak časově omezeno.

2. ČLENSTVÍ V KLUBU

Členem klubu se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovenými pravidly Emco Klubu. Registrací projevuje člen klubu svůj souhlas s pravidly. Členství v klubu je bezplatné a nezávazné.

Členy klubu se nemohou stát zaměstnanci společnosti Emco spol. s r. o. ani jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké. Dále pracovníci společností, které nakládají s výrobky a obaly výrobků společnosti Emco a jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké.

Do klubu se mohou přihlásit i zájemci ze Slovenské republiky. Korespondenční adresa: Emco Slovensko spol. s r. o., Vajnorská 103/A, 831 04 Bratislava

3. REGISTRACE DO KLUBU

Fyzická osoba vyplní formulář v elektronické podobě na www.emco.cz v sekci Emco Klub. Registrací vyjadřuje člen svůj souhlas s pravidly klubu a přístup do svého bodového účtu, kde mu budou připsány zaslané body a bude moci sledovat pohyb svých nasbíraných bodů a kdykoliv měnit své osobní údaje včetně přihlašovacího hesla.

Další forma registrace je písemně (je možné i v rámci zásilky s nasbíranými body) na adrese Emco Klub, Emco spol. s r. o., Hrdly 121, 412 01 Litoměřice.
V tomto případě je nutné uvést své osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu a telefonní číslo.

4. ČLENSTVÍ V KLUBU ZANIKÁ V PŘÍPADĚ, ŽE:

 1. Člen záměrně poskytl v přihlášce nesprávné informace.
 2. Člen poruší pravidla klubu, zejména tím, že:
  • shromažďuje vystřižené body v rozporu s těmito pravidly.
  • dojde k připsání bodů na bodový účet člena jiným způsobem než podle těchto pravidel.
 3. Člen v rozporu s dobrými mravy a těmito pravidly vyvíjí aktivity poškozující zájmy klubu, společnosti Emco spol. s r. o. nebo partnerů klubu.

O zániku členství v klubu rozhoduje s konečnou platností pověřený zaměstnanec společnosti Emco.

Členství v klubu dále zaniká na základě písemného oznámení člena nebo v případě jeho úmrtí.

Členství v klubu a všechna práva s tím spojená jsou nepřeveditelná a zanikají nejpozději smrtí člena klubu.

5. SBÍRÁNÍ BODŮ

Upozornění na změnu pravidel:
Body vystřižené z obalů výrobků posílejte nejpozději do 31.12.2021.

V průběhu roku 2021 budou natištěné body z obalů výrobků postupně odstraněny. Body bude možné získat pouze nákupem na e-shopu, kde budou automaticky přičteny na bodový účet člena Emco Klubu.
Vystřižené body zaslané do 31.12.2021 budou připsány na váš účet a vy je budete moci využít dle pravidel Emco Klubu.

Pro tištěné/vystřižené body z obalů výrobků platí až do 31.12.2021 níže popsaná pravidla.

Body získává člen vystřižením z obalů výrobků Emco, které si zakoupí pro vlastní potřebu. Započítány mu budou pouze body čisté, nepoškozené a úplné.

Nasbírané body odesílá člen klubu nalepené na jakémkoliv archu papíru, nejlépe doporučeně, na adresu klubu: Emco Klub, Emco spol. s r. o., Hrdly 121, 412 01 Litoměřice. Nedostatečně ofrankovaná obálka nebude přijata do zpracování.

6. KONTROLA NASBÍRANÝCH BODŮ

Společnost Emco spol. s r. o. si vyhrazuje právo revidovat počet nasbíraných bodů jednotlivými členy klubu. Klub je určen konečným spotřebitelům výrobků společnosti Emco spol. s r. o., a proto je nežádoucí, aby se do něj zapojovali osoby nakládající s výrobky Emco jiným než spotřebitelským způsobem. Členové klubu, jejichž počet nasbíraných bodů významným způsobem překročí průměrnou spotřebu cereálních výrobků na osobu v České republice, mohou být vyzváni k vysvětlení sběratelských praktik. Pokud tito členové klubu nevyhoví výzvě, mohou být z věrnostního programu vyřazeni. Pokud provozovatel klubu na základě předložených dokladů a vysvětlení zjistí, že člen klubu nedodržel pravidla klubu (např. nesprávné údaje v přihlášce, aktivity poškozující zájmy klubu, společnosti Emco spol. s r. o., nebo partnerů klubu), účastník bude z klubu vyřazen. Rozhodnutí provozovatele klubu o vyloučení účastníka z klubu je definitivní a neměnné. O vyloučení z klubu je provozovatel povinen písemně informovat člena klubu. Vyřazení členové nemají nárok na jakékoliv plnění ze strany provozovatele, včetně náhrady škody.

7. OBJEDNÁVKA – SMĚNA BODŮ ZA DÁRKY

 1. Každému dárku z nabídky na www stránkách je přiřazena bodová hodnota. Po nasbírání potřebného počtu bodů na svém účtu, může člen provést objednávku dárků nabízených v katalogu klubu.
 2. Platba za dárky bude provedena body, strženými z bodového účtu člena klubu.
 3. Platba za dárky může být maximálně z poloviny hodnoty objednávky provedena penězi, pokud hodnota objednávky dosáhne 500 bodů a výše. Hodnota 1 bodu odpovídá hodnotě 1,- Kč. (Pro členy ze Slovenska je tato hodnota přepočítána na hodnotu v EUR v daném kurzu.) Toto lze využít pouze elektronickou cestou v případě registrace přes internet po přihlášení k bodovému účtu člena.
 4. Objednávka dárků může být provedena:
  • přes internet na www.emco.cz po přihlášení k bodovému účtu.
  • e-mailem na adrese klub@emco.cz .
  • písemně (s uvedenou e-mailovou adresou) na adrese Emco Klub, Emco spol. s r. o., Hrdly 121, 412 00 Litoměřice.

8. ROZESÍLÁNÍ OBJEDNANÝCH DÁRKŮ

a. Dárky jsou členům klubu expedovány nejpozději do 6 týdnů od obdržení oprávněné objednávky poštou na registrační adresu.

b. Za prodloužení dodací lhůty způsobené nesprávně uvedenou adresou, resp. zpožděným informováním o změně adresy klub neodpovídá.

c. Vrácené zásilky budou evidovány po dobu 1 měsíce. Poté budou objednávky stornovány a body budou členovi klubu vráceny zpět na jeho bodový účet.

Provozovatel nemůže ručit za zásilky poškozené nebo ztracené během přepravy.

9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Registrace
Členstvím v klubu člen ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) souhlasí, aby jím zaslané osobní údaje byly až do odvolání zpracovávány v informačním systému správce – společnosti Emco spol. s r. o. Osobní údaje jsou zpracovány za účelem provozování klubu a jeho programu a pro související marketingové účely. Zpracováním dat za uvedeným účelem může společnost Emco spol. s r. o. pověřit třetí osobu. Zpracování osobních údajů je dobrovolné, bez vyplnění povinných údajů (označených na formuláři hvězdičkou) však není možné registraci do klubu provést.
Každý člen zodpovídá za správnost svých osobních dat a jejich aktuálnost, jenž si aktualizuje a upravuje dle svých potřeb přes webové rozhraní po autorizovaném přihlášení ke svému členskému účtu. V případě změny osobních údajů, z důvodu změny trvalého bydliště, jména apod. není nutno kontaktovat klub, ale změnu si provede člen sám po přihlášení na členský účet v sekci registrační údaje. Člen má tak jistotu správnosti a nemusí dojít k případným chybám při odesílání zásilek. V případě opakované zásilky z důvodu chybné adresy v okamžiku objednání bude klub po členu požadovat úhradu opakovaných nákladů na poštovné nad rámec první expedice.

Zasílání informací (newsletter)
Označením příslušné položky při registraci nebo zadáním e-mailové adresy do příslušného pole a následným potvrzením odběru prostřednictvím odkazu zaslaného na zadaný e-mail je udělen souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR.
Osobní údaje jsou zpracovány za účelem zasílání z Emco klubu, resp. informací o produktech společnosti Emco spol. s r. o. dle předpokládaných preferenci. Zpracováním dat za uvedeným účelem může být pověřena třetí osoba.

Zasílané body z výrobků
Správce má oprávněný zájem zpracovávat identifikační údaje člena klubu a údaje o pořízených výrobcích za účelem kontroly a připsání počtu bodů. Údaje o počtu bodů jsou nahrány do webové aplikace Emco Klubu, zaslané body jsou uchovávány po dobu 6 měsíců.

Zpětná vazba k novým výrobkům
Členům klubu mohou být zaslány vzorky připravovaných výrobků spolu s dotazníkem zpětné vazby. Údaje z dotazníku jsou následně za účelem získání názorů koncových zákazníků na nové výrobky zahrnuty do statistik a samotné dotazníky jsou skartovány.

Práva
Člen klubu má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Člen má také právo podat stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem. Člen má právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.
Případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu má člen právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat. Po odvolání souhlasu má správce povinnost tyto údaje dál nezpracovávat a to tím, že údaje vymaže/skartuje.

10. PROVOZOVATEL

Provozovatelem klubu je společnost Emco spol. s r. o., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4.

Provozovatel klubu si vyhrazuje právo ve výjimečných případech měnit a upravovat podmínky a pravidla klubu i obsah katalogu klubu. V případě, že dojde k vyčerpání zásob dárků z katalogu klubu, si vyhrazuje právo daný dárek nahradit jiným stejné nebo vyšší bodové hodnoty. Pokud s tímto dárkem nebude člen klubu souhlasit, má právo na vrácení bodů na jeho členský účet.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv věrnostní program zastavit nebo zrušit a to bez udání důvodu.

Provozovatel není odpovědný za nedoručení dárku jiným subjektem. Dárky není možné vyměnit za finanční obnos a členovi klubu nevzniká na konkrétní dárek právní nárok.

Nasbírané body nemají povahu platebního prostředku a slouží pouze k uplatňování členských práv a povinností, jsou nepřevoditelné a nemohou být předmětem dědického práva. Body jsou použitelné členem klubu výhradně v rámci aktuálních podmínek a pravidel klubu.

11. UKONČENÍ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU EMCO KLUB

Program klubu je připraven jako dlouhodobý projekt bez předem plánovaného termínu ukončení. Společnost Emco spol. s r. o. si vyhrazuje právo program Emco Klub kdykoliv ukončit. Datum ukončení činnosti bude členům oznámeno formou sdělení na www.emco.cz. Po tomto datu nebude možné připisovat zaslané body na bodový účet člena klubu a z dosud evidovaných bodů na účtu bude možné čerpat klubové výhody včetně objednávání z nabídky klubu až do určeného počtu dní po datu vyhlášeného ukončení programu klubu. Veškeré členské výhody uplynutím stanovené lhůty po ukončení programu klubu včetně samotného členství zanikají.

12. ZÁVĚR

Členské záležitosti, změny ve správě účtu, reklamace účtu, objednávek a dodávek dárků uplatňují členové klubu na e-mailové adrese klub@emco.cz nebo na telefonním čísle +420 477 070 783 nebo písemnou formou na adrese: Emco Klub, Emco spol. s r. o., Hrdly 121, 412 01 Litoměřice.